Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

k-kurzy.sk ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Kocur, s.r.o., so sídlom Košúty 621, 925 09 Košúty, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.k-kurzy.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“ ) a zákazníkov k-kurzy.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

k-kurzy.sk pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto k-kurzy.sk v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje spracúvame?

 1. a) Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na k-kurzy.sk spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na k-kurzy.sk alebo pri vytvorení vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, telefónne číslo. Vyššie uvedené údaje ďalej nazývame „osobné údaje“.
 2. b) Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva k-kurzy.sk informácie o kurzoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava k-kurzy.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 3. c) k-kurzy.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.

Na aké účely údaje spracúvame?

Pri vytvorení objednávky, pri registrácii a pre poskytovanie ďalších služieb na k-kurzy.sk používame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy napr. zaslanie prístupu do konta, zaslanie objednávky kurzu. Taktiež budeme potrebovať informáciu o tom, akým spôsobom svoju objednávku zaplatíte. Po každom uskutočnenom nákupe / objednávke zaznamenávame informácie týkajúce sa nákupu / objednávky (tzv. históriu nákupov). Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a jej doručenia. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôže k-kurzy.sk vybaviť vašu objednávku.

Prevencia podvodného konania a plnenie právnych povinností. V niektorých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. k-kurzy.sk dbá na zabezpečenie vysokej ochrany osobných údajov a usilujeme o to, aby naši zákazníci mohli využívať naše služby bez obáv o ich bezpečnosť. Z toho dôvodu sledujeme akým spôsobom sú naše služby používané, aby sme boli schopní odhaliť zneužívanie či prípadné podvody realizované na stránkach k-kurzy.sk. V niektorých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. Pre uvedený účel spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti.

Na účely realizácie práv a povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy pre účely fakturácie, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu k-kurzy.sk formou obchodných oznámení (newslettrov) zasielaných užívateľom využíva k-kurzy.sk predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov k-kurzy.sk. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe vášho súhlasu , ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas k-kurzy.sk udeľujete v priebehu registrácie na k-kurzy.sk, v objednávkovom prípadne v nákupnom procese alebo neskôr v nastavení vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na k-kurzy.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre marketingové účely, lepšie cielenie reklamy a propagácie spracúvajú k-kurzy.sk pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Spravidla na základe uvedených dát získava Education štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete /preklik/.

Na informovanie o dôležitých zmenách na stránkach k-kurzy.sk – v prípade potreby vás upozorníme na dôležité zmeny týkajúce sa služieb, ktoré Kurzy.sk poskytujú. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Spracovávanie na základe súhlasu – v špecifických prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v predošlých bodoch môžeme vyžadovať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. V takom prípade sa účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovávania dozviete v momente, keď taký súhlas budeme od vás vyžadovať

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ podľa článku 28 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. V rámci činnosti sprostredkovateľa vykonáva sprostredkovanie kurzov. Uvedené činnosti vykonáva na základe písomnej zmluvy s klientom (prevádzkovateľom).

Ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu vymedzenom v zmluve s prevádzkovateľom a v súlade s platnou legislatívou.

Podmienky spracúvania osobných údajov sú stanovené v zmluve s prevádzkovateľom.

Proces spracúvania osobných údajov u sprostredkovateľa:

Osobné údaje záujemcov o sprostredkovanie kurzov sú získavané prostredníctvom webovej stránky sprostredkovateľa, kde záujemca pri výbere kurzu vyplní svoje osobné údaje. Osobné údaje záujemcov sa následne poskytnú subdodávateľovi: prevádzkovateľovi – poskytovateľovi kurzu. Prenos osobných údajov subdodávateľovi sa vykonáva elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie alebo prístupom do portálu k-kurzy.sk.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na k-kurzy.sk a požadovať:

 1. a) Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Education spracováva, o účele a povahe spracovávania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo k-kurzy.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 2. b) Prístup k údajom, ktoré ste poskytli k-kurzy.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám Education potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 3. c) Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od k-kurzy.sk k inému subjektu, kedy k-kurzy.sk odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.
 4. d) Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže k-kurzy.sk správne vybaviť vašu objednávku.
 5. e) Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že k-kurzy.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 6. f) Právo byť zabudnutý t.j. výmaz osobných údajov alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už k-kurzy.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok k-kurzy.sk vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Užívatelia aj zákazníci k-kurzy.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení (newslettrov) a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia
 • prostredníctvom „Žiadosti dotknutej osoby – GDPR“
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov u Education na e-mailovej adrese info@k.kurzy.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Ďalej môžu užívatelia a zákazníci k-kurzy.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej k-kurzy.sk okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete k-kurzy.sk ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

Okrem vyššie uvedeného oprávnenia máte vždy v prípade porušenia povinností k-kurzy.sk možnosť podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kto má prístup k údajom?

Osobné údaje sú v prvom rade spracované zamestnancami k-kurzy.sk a spolupracujúcimi osobami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s k-kurzy.sk.

Subdodávateľ – realizátor kurzu, školenia, konferencie alebo ubytovania, v rozsahu nutnom na plnenie objednávky

Verejnoprávne orgány, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (napr. súdy).

k-kurzy.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre k-kurzy.sk na účely a spôsobom, ktoré k-kurzy.sk stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi Spracovateľov, ktorých k-kurzy.sk využíva, patria:

 • Služby zabezpečujúce účtovníctvo
 • Služby správy serveru a databáz
 • Služby na správu a odosielanie emailov
 • Služby zabezpečujúce dátovú analytiku a štatistiku

Ako dlho údaje spracovávame?

k-kurzy.sk spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, prípadne jej zaplatenia. Zo zákona k-kurzy.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva k-kurzy.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na k-kurzy.sk vzťahujú. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Bezpečnosť

k-kurzy.sk dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). k-kurzy.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej alebo papierovej forme, automatizovane v elektronických informačných systémoch prípadne aj manuálne.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany k-kurzy.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Ochrana osobných údajov detí je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu k-kurzy.sk vedome nevyberá ani nepožaduje osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. V prípade, že sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, vymažeme tieto informácie čo najskôr. Deti vo veku do 16 rokov môžu služby k-kurzy.sk využívať len s povolením a dohľadom svojich rodičov.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Všetky zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné momentom zverejnenia na tejto stránke. Pri zmene pravidiel, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie vás upozorníme e-mailom a / alebo upozornením na našich stránkach.

Odporúčame, aby ste informácie o spracovaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.